Kode Pos Update

KODE POS KABUPATEN NIAS SUMATERA UTARA

Desa, Kelurahan Kecamatan, Distrik Kode POS
Botohaenga Bawolato 22876
Dahana Bawolato Bawolato 22851
Gazamanu Bawolato 22876
Hilialawa Bawolato 22876
Hilifaosi Bawolato 22876
Hiliganoita Bawolato 22876
Hilihoru Bawolato 22851
Hiliwarokha Bawolato 22876
Orahili Bawolato 22876
Sifaoroasi Uluhou Bawolato 22876
Siofabanua Bawolato 22876
Siofaewali Bawolato 22876
Sisarahili Bawolato Bawolato 22876
Sitolubanua Bawolato 22876
Sohoya Bawolato 22876
Tagaule Bawolato 22876
Balohili Botomuzoi Botomuzoi 22815
Fulolo Botomuzoi Botomuzoi 22815
Hiligadu Botomuzoi Botomuzoi 22815
Hilihambawa Botomuzoi Botomuzoi 22815
Hilimbowo Botomuzoi Botomuzoi 22815
Hiliwaele I Botomuzoi 22815
Hiliwaele II Botomuzoi 22815
Lasara Botomuzoi Botomuzoi 22815
Loloanaa Botomuzoi 22815
Ononamolo Talafu Botomuzoi 22815
Simanaere Botomuzoi Botomuzoi 22815
Tuhegafoa I Botomuzoi 22815
Akhelaume Gido 22871
Baruzo Gido 22871
Hilibadalu Gido 22871
Hilimbana Gido 22871
Hiliotalua Gido 22871
Hilisebua Gido 22871
Hiliweto Gido Gido 22871
Ladea Gido 22871
Lahemo Gido 22871
Lasara Idanoi Gido 22871
Lauri Gido 22871
Loloanaa Gido Gido 22871
Lolozasai Gido 22871
Saitagaramba (Saetagaramba) Gido 22871
Sihareo Sogaeadu Gido 22871
Sirete Gido 22871
Sisarahili Sogeadu Gido 22871
Sisobahili Gido 22871
Soewe (Saewe) Gido 22871
Sogaeadu Gido 22871
Somi Gido 22871
Tuhembuasi Gido 22871
Tulumbaho Gido 22871
Umbu Gido 22871
Wea-Wea Gido 22871
Dahadano Botombawo Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Fadoro Hunogoa Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Fulolo Lalai Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Lalai I Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Lalai II Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Lawa Lawa Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Lolofaoso Lalai Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Lolowua Hili Serangkai (Hilisaranggu) 22851
Dima Hiliduho 22854
Fadoro Lauru Hiliduho 22854
Hiliduho Hiliduho 22854
Hiligodu Tanoseo Hiliduho 22854
Lasara Tanoseo Hiliduho 22854
Mazingo Tanoseo Hiliduho 22854
Ombolata Saloo Hiliduho 22854
Ononamolo I Botomuzoi Hiliduho 22854
Onozitoli Dulu Hiliduho 22854
Sinarikhi Hiliduho 22851
Sisobahili I Tanoseo Hiliduho 22854
Sisobalauru Hiliduho 22854
Tuhegafoa II Hiliduho 22854
Ahedano Idano Gawo 22872
Awoni Lauso Idano Gawo 22872
Biouti Idano Gawo 22872
Bobozioli Loloanaa Idano Gawo 22872
Bozihona Idano Gawo 22872
Hililawae Idano Gawo 22872
Hilimoasio Idano Gawo 22872
Hilinaa Tafuo Idano Gawo 22872
Hilionozega Idano Gawo 22872
Laowo Hilimbaruzo Idano Gawo 22872
Maliwaa Idano Gawo 22872
Mondrali Idano Gawo 22872
Oladano Idano Gawo 22872
Saiwahili Hiliadulo Idano Gawo 22872
Sisobahili Iraonohura Idano Gawo 22872
Tete Goenaai Idano Gawo 22872
Tetehosi Idano Gawo 22872
Tuhewaebu Idano Gawo 22872
Atualuo Ma'u 22852
Balodano Ma'u 22852
Dekha Ma'u 22852
Lasara Siwalu Banua Ma'u 22852
Lewa - Lewa Ma'u 22852
Lewu Oguru II (Lewuaguru II) Ma'u 22852
Sihaero III Ma'u 22852
Sisarahili Ma U Ma'u 22852
Tuhemberua Ma'u 22852
Huno (Hino) Somolo-Molo (Samolo) 22871
Iodano Somolo-Molo (Samolo) 22871
Lewuoguru I Somolo-Molo (Samolo) 22871
Lewuombanua Somolo-Molo (Samolo) 22871
Sifaoroasi Somolo-Molo (Samolo) 22871
Sisaratandrawa Somolo-Molo (Samolo) 22871
Sisobawino I Somolo-Molo (Samolo) 22871
Somolo-Molo Somolo-Molo (Samolo) 22871
Fahandrona Ulugawo 22861
Fatodano Ulugawo 22861
Hilibadalu Ulugawo 22861
Hilimbowo Ulugawo 22861
Hiliweto Gela (Somolomolo) Ulugawo 22861
Holi Ulugawo 22861
Lawa-Lawaluo Ulugawo 22861
Onodalinga Ulugawo 22861
Orahili Somolomolo Ulugawo 22861
Sifaoroasi Ulugawo Ulugawo 22861
Sisobahili Ulugawo Ulugawo 22861
Tuesday, January 28, 2014